วันที่ 4 กุมพาพันธ์ 2563 ทีมระบบราง มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางให้สอดคล้องและต่อเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.จรรยา พาบุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และทีมงานให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านระบบราง รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝึกอบรมการขับรถไฟ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ด้านระบบรางของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site