วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการแข่งขันประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน และ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกีนรติที่มาร่วมงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการมุ่งมั่นสู่การพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นก้าวแรกสำหรับการก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไปได้ และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 ทีม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิศวกรรมโยธา กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า และ กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลละ 9,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จำนวน 16 รางวัล  

ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นคณะทีมีการจัดการเรียนการสอนในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ และในการนำผลงานด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษามาร่วมประกวดและจัดแสดงในครั้งนี้ คาดว่าผู้สนใจจะสามารถนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติได้ รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางคณะสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน และมีบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ พร้อมแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ

สรุปผลการประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
ผลงาน  เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเพื่อการผลิตข้าวตอกด้วยเทคนิค Vibration Multiple Layer Airflow
นักศึกษา        
1. นางสาวเกตุวลิน เอกบุตร สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2. นายวงศธร  พงษ์จะโปะ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3. นายธีรพงศ์ อินทร์นอก สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
ผลงาน แผ่นบังลมผลิตไฟฟ้า
นักศึกษา  
1. นายศรัทธา  กลิ่นศรีสุข  สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
2. นายปุณยวีร์  ไชยนอก   สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
ผลงาน ระบบลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Activated Charcoal Absorption
นักศึกษา  
1. นายภานุวัฒน์ ขอสินกลาง   สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2. นายเทพทัต สุปิน  สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3. นางสาวอรดา มาบำรุง  สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
รางวัลชมเชย อันดับที่ 1
ผลงาน  เครื่องอัดก้อนพริกแกง Curry Paste Pressure Machine
นักศึกษา       
1. นายอนันต์ มะลิวรรณ์   สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
2. นายสาธิต ภิรมย์ภักดิ์   สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
รางวัลชมเชย อันดับที่ 2
ผลงาน ระบบควบคุมสภาวะภายในโรงอบแห้งอัตโนมัติแบบหลายเงื่อนไขโดยใช้พลังงานร่วมจากเซลแสงอาทิตย์
นักศึกษา        
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แสงนอก สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2. นายพงศกร ต่อชีพ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3. นายสุระเดช ศิลาโคกกรวด สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
ผลงาน คอนกรีตมวลเบาที่ใช้พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและเถ้าแกลบเป็นมวลรวม
นักศึกษา 1. นางสาวไพลิน งานแข็ง  สาขาวิศวกรรมโยธา
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
ผลงาน Fly Ash-Rice Husk Ash Block Geo-Concrete
นักศึกษา  
1. นายกฤษดา พิมพ์นนท์  สาขาวิศวกรรมโยธา
2. นายจักรี ศรีศลิป์ สาขาวิศวกรรมโยธา
3. นายสมประสงค์ เรือนคง สาขาวิศวกรรมโยธา
4. นายเอกสิทธิ์ ดาราคำ สาขาวิศวกรรมโยธา
5. นายธีรพล  เสาวพันธุ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
ผลงาน  Calcium Carbide Residue-Rice Husk Ash Block
นักศึกษา        
1. นายอนุรักษ์ แมลงผึ้ง  สาขาวิศวกรรมโยธา
2. นายภิเษก จำปารัตน์  สาขาวิศวกรรมโยธา
3. นายพิศณุ โคสา  สาขาวิศวกรรมโยธา
4. นายวัชรชัย จิตโชติ  สาขาวิศวกรรมโยธา
5. นายสุทธิชัย โพทุมทา  สาขาวิศวกรรมโยธา

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
ผลงาน  ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ (Automatic plant irrigation System
นักศึกษา        
1. นายธนวัฒน์  บุญกระโทก  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. นายณรงค์ศักดิ์  สพานหล้า  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3. นายชัชวาล  สงค์แก้ว สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. นายณัฐวัตร  เจนฤทัยธรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
ผลงาน  สายอากาศย่านความถี่คู่สำหรับการติดต่อสื่อไร้สายในระบบ WiFi 2.4G/5G
นักศึกษา   1. นางสาวเพ็ญประภา  มุ่งยุทธกลาง  สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
ผลงาน  เครื่องจำหน่ายอาหารสัตว์
นักศึกษา  1. นางสาวมัณฑนา ดือขุนทด  สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รางวัลชมเชย อันดับที่ 1
ผลงาน สายอากาศทีวีดิจิตอล
นักศึกษา  1. นางสาววณาวรรณ์ โพธิ์หมื่นไวย์  สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
รางวัลชมเชย อันดับที่ 2
ผลงาน ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Control and Monitoring System of Electrical Appliances using Internet of Things)
นักศึกษา
1. นายรุจิกร นุชประดิษฐ์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. นายภคพงษ์  พนมไพร  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
ผลงาน เครื่องสาวไหม
นักศึกษา  1. นายถิรินทร์  สุทธิศักดิ์   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
ผลงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการควบเกลียวเส้นไหมด้วยเทคนิค ECRS.
นักศึกษา  1. นายวิทิต ช่วงสูงเนิน   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
ผลงาน  เตาเผ่าถ่านประสิทธิภาพสูง
นักศึกษา
1. นายภานุพันธ์  แหขุนทด สาขาวิศวกรรมวัสดุ
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศุภมาตร สาขาวิศวกรรมวัสดุ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site