ผลงานวิจัยโครงการ “นวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา” เป็นโครงการวิจัยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based research) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

โดยดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเพิ่มมูลค่าข้าว ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ผู้ผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้แบรนด์ “คงคุณ” ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดข้าวอร่อยแห่งปี 2563 จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ปี 2563 (Thai Rice Fair 2020) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site