ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ไดัรับรางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand Inventors Day 2020) ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง The Influence of Quality Management, Market Orientation and Innovation Capability on Environmental Performance in Food Manufacturing Industry จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

อภินันท์ โค้วบุญญะราศรี /ภาพ

More from my site