บุคลากรสายวิชาการ มทร.อีสาน นครราชสีมา ร่วมทำประชาพิจารณ์ภาระงาน หาข้อยุติเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

วันที่ 23 มกราคม 256 […]

ระบบราง มทร.อีสาน จัดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง โครงการที่ 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและทดสอบระบบห้ามล้อชนิดไดนามิกส์สำหรับรถไฟฟ้า

วันที่ 23 มกราคม 256 […]

ระบบราง มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการ “Professional in Rail Industry มืออาชีพด้านระบบราง” มุ่งนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วันที่ 22 มกราคม 256 […]

นศ.การตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ 17 มกราคม 256 […]