นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จำนวน 40 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ มทร.ศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช โดนในการแข่งขันมีทั้งสิ้น 31 รายการ ใน 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะส่วนกลาง ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์ ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทักษะสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งจากการเข้าร่วมในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลรวม 12 เหรียญแบ่งเป็น เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ และ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ ได้แก่ นางสาวธัญญารัตน์ จบสูงเนิน รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการส่องไข่ฟัก (ไข่ไก่)  นางสาวนิสากรณ์ พิมพ์ทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันการผลิตซาลาเปาไส้หมู  นายณัฐวุฒิ แกขุนทด นายณรงค์ศักดิ์ ขอหมั่นกลาง และนางสาวปัณฑิตา กรินสูงเนิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันการคล้องโคและล้มโค ใช้เวลา 3.18 นาที  นางสาวปาริชาต บุตรโท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการเรียกชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์  นายธณาเทพ ศิริวัชระกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันงานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล  นางสาวปภาวรินทร์ เจือหนองคล้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันการฟาดแส้ให้เกิดเสียงดังต่อเนื่อง และรางวัลอื่น ๆ อีก 6 รางวัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง