ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต์ จันทร์นอก นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภายใต้ผลงานชื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตีเกลียวเส้นไหม โดยมี ผศ.ดร.มาโนช ริทินโย ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน นายอมรศักดิ์ มาใหญ่ และนายสมบัติ น้อยมิ่ง เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site