วันที่ 30 มกราคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเป็นประธานสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมการพัฒนาชุมชน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม CWIE ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ CWIE และผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันให้เกิดการดำเนินงาน CWIE อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน

สืบเนื่องจากที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการเตรียมคนไทยสู่ศตรรษที่ 21 ให้มีการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ นั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมการจัด CWIE ภายใต้หลักการ Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development Through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) : University – Workplace Engagement เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดการจัด CWIE ที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  เห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม CWIE ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้

โดยภายในพิธี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้าร่วมในเวทีการนำเสนอ “เป้าหมายการขับเคลื่อน CWIE และเสียงสะท้อนจาก Stakeholder” โดยเป็นเสียงสะท้อนจากกลุ่ม Stakeholder ในประเด็นเรื่อง “ถ้าจะเพิ่มจำนวนนักศึกษา CWIE เป็น 2 เท่า ตามเป้าหมายของ อว. จะต้องทำอย่างไร และต้องการให้รัฐบาลทำอะไรบ้าง” ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากกลุ่มราชมงคลที่คาดว่าหลังจากที่ได้มีการนำเสนอไปแล้วนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะสามารถขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริม CWIE ให้เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปได้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site