ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการวางผังแม่บทอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการวางผังแม่บทสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 โดยผู้วางผังแม่บทเริ่มแรกคือ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ภูมิทัศน์ภายในเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกในพื้นที่เนื่องจากไม่มีการบริหารผังแม่บทอย่างต่อเนื่องจากผังแม่บทเดิม ปัญหาที่ชัดเจนคือ ผังแม่บทเดิมนั้นถูกวางไว้เพื่อเน้นให้เกิดการเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันนักศึกษาเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนที่ว่างในสถานศึกษา ซึ่งต้องนำมาใช้ในการทำที่จอดรถจักรยานยนต์ และปัญหาการจัดการที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่ ส่งผลให้บริเวณที่เคยเป็นที่ว่างในแต่ละคณะหรือหน่วยงานถูกนำมาใช้เพื่อจัดเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์เกือบทั้งหมด ทำให้การใช้พื้นที่ว่างไม่มีคุณภาพ สูญเสียโอกาสในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาตามภาระหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย โดยเหตุดังกล่าวคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน จึงมีนโยบายให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และผังแม่บทเพื่อสร้างที่ว่างใน มทร.อีสาน ให้มีศักยภาพในด้านการบริการการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม ลดเสียงรบกวนจากยานพาหนะในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการเดินเท้าโดยสะดวกท่ามกลางธรรมชาติในพื้นที่ มทร.อีสาน นครราชสีมา เป็นการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการเป็นเครือข่ายของการจัดงาน Thailand Biennale Korat 2020 ของจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเดือนธันวาคม 2563 อีกด้วย

เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และผังแม่บทของ มทร.อีสาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องมีการทดลองปรับเปลี่ยนการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อค้นหาแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยความร่วมมือกันของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน จึงได้กำหนดให้วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นช่วงเวลาที่จะทำการทดลองปรับเปลี่ยนการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บนแนวคิดการจัดการพื้นที่แบบทดลองทำ (Tactical Place Making) เพื่อหาข้อสรุปการจัดการพื้นที่และภูมิทัศน์ที่จะนำไปใช้จริงในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site