วันที่ 29 มกราคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวต้อนรับ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ คณะกรรมการ TCAS ในการประชาพิจารณ์ ระบบการคัดเลือก TCAS64-TCAS66
ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35
มทร.อีสาน นครราชสีมา

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส กล่าวว่า จากที่ ทปอ.ได้เดินสายประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบทีแคสปีการศึกษา 2564-2566 โดยจัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ผลปรากฏว่าการจัดงานเป็นได้ด้วยดี มีผู้เข้าร่วม จำนวน 266 คน และมีผู้รับชมผ่านทางเฟสบุคไลฟ์มากกว่าหนึ่งหมื่นคน ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจว่า ทำไม ทปอ.ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกดังกล่าว เนื่องจาก ทปอ.ได้มีการชี้แจงและนำเสนอข้อมูลทางสถิติที่แสดงถึงพฤติกรรมของนักเรียนในการยืนยันสิทธิ์ในแต่ละรอบ ทปอ. จึงมีกระบวนการแบ่งรอบการสอบ เพื่อลดปัญหาการสละสิทธิ์ ลดการวิ่งรอกการสอบ การลดความเหลื่อมล้ำ การรับเด็กไม่เต็มจำนวนที่ต้องการของมหาวิทยาลัยต่างๆ และวิธีการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาของนักเรียน รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบ TCAS64-TCAS66 หลังจากนี้ ทปอ.จะเดินสายประชาพิจารณ์อีก 2 ครั้ง ได้แก่ 5 ก.พ. เวลา 13.00-16.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันที่ 13 ก.พ.เวลา 13.00-16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site