ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และอาจารย์จีรศักดิ์ สุพรมวัน เป็นอาจารย์ผู้คุมทีมในการแข่งขัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ /ข่าว