วันที่ 27 มกราคม 2563 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม “งานปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย” ณ บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายการส่งเสริมพัฒนาร้านค้าโชวห่วยของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้

“งานปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย” เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย เพื่อให้ร้านค้าปลีกทั่วประเทศมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเมื่อวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ได้มีการดำเนินกิจกรรมแรก โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ของทีมงานปรับภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาการตลาด มทร.อีสาน จำนวน 40 คน เพื่อเป็นทีมงานปรับภาพลักษณ์ให้แก่ร้านค้าโชวห่วยในจังหวัดนครราชสีมา โดยได้กำหนดปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย ลงพื้นที่ปรับภาพลักษณ์ร้านโชวห่วยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอสูงเนิน ในวันที่ 27 มกราคม นี้

ร้านค้าโชวห่วยนั้นมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น รวมถึงเกิดการจ้างงานในชุมชน ซึ่งร้านค้าโชวห่วยส่วนใหญ่ ยังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขาดการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า รวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้มีระเบียบง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้ร้านค้าสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การปล่อยคาราวานทีมพัฒนาพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย ซึ่งเป็นนักศึกษา สาขาการตลาด มทร.อีสาน ลงไปช่วยให้คำแนะนำในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาร้านโชวห่วยธรรมดาให้เป็นร้านค้าที่มีความทันสมัย และตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site