นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและสามารถคว้ารางวัล ในโครงการสัมมนา​และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดยผลการแข่งขัน สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 7 รางวัล ดังนี้
1. นายพชรพล สามชม สาขาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวสุทธิดา อำพันสุรินทร์ สาขาระบบสารสนเทศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและประกวดสื่อ
3. นายระพีพัฒน์ สุรพัฒน์ สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ
4. นางสาวศิริพร แสวงดี สาขาการจัดการโลจิสตกส์1/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
5. นางสาววริศรา สมพิเศษศักดิ์ สาขาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
6. นางสาวสุดารัตน์ เทียมจันทร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี3/4 ผลงาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปพลาสติกเป็นเส้นใยผ้า แบรนด์ PO ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม
7. นางสาวชุติสุกานต์มณี ประดิษฐ์ผล สาขาการจัดการทั่วไป ปี3/4 ผลงาน หมอนกรวดทรายคั่วเกาลัดเพื่อสุขภาพ แบรนด์ หมอนเกาลัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจเพื่อสังคม

จิตสุภา ประหา /ข่าว
คณะบริหารธุรกิจ /ข้อมูล

More from my site