วันที่ 23 มกราคม 2563 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน จัดโครงการจัดทำประชาพิจารณ์ภาระงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน จาก คณะทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์อย่าพร้อมเพรียง โดยภายในโครงการมีการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำภาระงานจากผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมให้แนวทางในครั้งนี้ และสำหรับในช่วงท้ายมีการเสาวนา “ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” โดย ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้ดำเนินการซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์มที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้การทำประชาพิจารณ์จะจัดขึ้นที่วิทยาเขตอื่น ๆ อีกครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ ชั้น 3 อาคาร 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site