วันที่ 23 มกราคม 2563 สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน จัด “โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง โครงการที่ 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและทดสอบระบบห้ามล้อชนิดไดนามิกส์สำหรับรถไฟฟ้า” ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว มทร.อีสาน โดยโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23-24 มกราคม 2563 และ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Bernd Schmidt ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบขนส่งทางราง จาก FH Aachen University of Applied Sciences มาร่วมหารือแนวทางขยายและพัฒนาความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่าง RMUTI และ FH Aachen University of Applied Sciences ซึ่ง Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Bernd Schmidt เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับกลุ่มอาจารย์ด้านระบบรางของ มทร.อีสานที่ไปฝึกอบรม Thai-Germany Meister of Railway System ที่ประเทศเยอรมนีด้วย ทั้งนี้ ผศ.วสันต์ ศรีเมือง หัวหน้าสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน กล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับ Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Bernd Schmidt และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร โอกาสนี้ทางสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ได้นำวิทยากรจากประเทศเยอรมนีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านระบบราง ที่ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site