บุคลากรสายวิชาการ มทร.อีสาน นครราชสีมา ร่วมทำประชาพิจารณ์ภาระงาน หาข้อยุติเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

วันที่ 23 มกราคม 256 […]

ระบบราง มทร.อีสาน จัดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง โครงการที่ 2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและทดสอบระบบห้ามล้อชนิดไดนามิกส์สำหรับรถไฟฟ้า

วันที่ 23 มกราคม 256 […]