วันที่ 22 มกราคม 2563 อ.ปริญญา กิตติสุทธิ์ และ อ.สุรศักดิ์ จ่าบาล อาจารย์ประจำสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน พร้อมด้วย นายวัฒนา สมานจิตร วศร.1 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางให้กับบุคลากรในอาชีพที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “Professional in Rail Industry มืออาชีพด้านระบบราง” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยในงานนี้มี นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พัฒนากำลังคน เพื่อผลิตภาพของประเทศ โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง มีการมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การเสวนาในหัวข้อ “Professional in Rail Industry” มืออาชีพด้านระบบราง และ การบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิขาชีพสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง เพื่อยกระดับความสามารถของบุคคลในอาชีพและเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
อ.ปริญญา กิตติสุทธิ์ /ภาพ

More from my site