ระบบราง มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการ “Professional in Rail Industry มืออาชีพด้านระบบราง” มุ่งนำความรู้มาพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วันที่ 22 มกราคม 256 […]