วันที่ 20 มกราคม 2563 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน จัดโครงการตลาดนัดศิลปะและการออกแบบ TIST- DE – Craft Market 5 : ไทยจั๊กนิด ตอน “อยากแต่จิเวอร์” ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 5 มทร.อีสาน โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20 -21 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 23.00 น. โดยผู้จัดงานได้วางแนวคิดในการเชิญชวนให้แต่งกายสไตล์โบฮิเมี่ยนเข้าร่วมงาน พร้อมติดแฮชแท็ก #อยากแต่จิเวอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานอีกด้วย ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าและนิทรรศการ แนะนำบูธสินค้า การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงดนตรี EDM การประกวดการแต่งกาย Tist – De AWORD 2020 และ การหาเสียงนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาในคณะศิลปกรรมฯ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเปิดโลกทัศน์ให้มีความกล้าคิดกล้าทำ พร้อมเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิต Hands-on 4.0 ที่สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาปฏิบัติงานได้อย่างชาญฉลาด ทั้งนี้มีผู้สนใจทั้ง อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ /ภาพ

More from my site