วันที่ 17 มกราคม 2563 ทีม Genius Warehouse ประกอบด้วย นางสาวพรสุดา โสขุนทด นางสาวศุภิณกาญจน์ หาทรัพย์ นางสาวสุพัฒตรา เทพทะเล นางสาวศศิวิมล เนื้อนุ่ม และนางสาวมณฑกานต์ โชติจันทึก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ “ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ” ณ ห้อง 2601 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีม 4SEND ประกอบด้วยนายวิศรุต ประสิทธิ์กุล นายธีรภัทร์ ยอดอวยพร นายพงศ์ภัค เรียงผา นายเกียรติชัย ใจพุดซา และนายปรินทร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยการแข่งขันในครั้งนี้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสังคมเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site