วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมขยายผล โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฯ มาอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  พระราชกรณียกิจ ร.9 และ ร.10 และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับราชการและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น (First Aid)  โดยมี ผช.สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในงาน อาจารย์สุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น หัวหน้า ผกท.มทร.อีสาน และ รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม ผู้ช่วย ผกท.มทร.อีสาน ร่วมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย กว่า 350 คน พร้อมกับคณะผู้จัดงานโครงการวิทยากรจากจิตอาสา 904 กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1/61 ทีม 1 ผู้ได้รับมอบหมายจาก กบช.ทม.รอ., รร.จอส.904 วปร. โดยการจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

กองพัฒนานักศึกษา /ข่าว