วันที่ 20 มกราคม 2563 ผศ..ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะบันงา ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไหย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ มทร.อีสาน หลายเรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย รับทราบเรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และ รับทราบผลการประสานเครือข่าย 9 มทร. เพื่อเสนอชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการต้าน CWIE นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เสนอเรื่องเพื่อทราบ เกี่ยวกับที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทุ่มงบประมาณประจำปี 2564 ด้านอุดมศึกษา วิจัย และพัฒนา จำนวน 4.7 หมื่นล้านบาท อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site