วันที่ 17 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงานครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในชื่อโครงการ “ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ อาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน จากศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และ วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจากนั้นมีการจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นโล่เกียรติยศ จำนวน 124 ราย และเกียรติบัตร จำนวน 97 ใบ

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจนับตั้งแต่ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพเปี่ยมล้นด้วยคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นับตั้งแต่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรกิจการของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา และโรงเรียนเกษตรสุรินทร์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช 2518 อันเป็นการให้โอกาสนักศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้ศึกษาจนถึงระดับปริญญา จากนั้นในปีพุทธศักราช 2531 ทรงพระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อันเป็นมงคลนามที่มีความหมายว่า เป็นสถาบันอันเป็นมงคลของพระราชา ในโอกาสเดียวกันนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรอันเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเพื่อเป็นเครื่องหมายของสถาบัน เป็นเกียรติและมิ่งมงคลอันสูงยิ่งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และต่อมาในปีพุทธศักราช 2548 ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2548 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในการนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้า และจะจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวม จะรู้รักสามัคดี สำนึกในหน้าที่ส่วนตน และมีวินัยในความพอเพียงเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคม จะเทิดทูนและปฏิบัติทุกวิถีทางให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเจริญก้าวหน้า มีศักดิ์มีศรี มีชื่อเสียงปรากฎให้สมกับมหามงคลนาม “ราชมงคล” จะมุ่งสร้างความสามัคดี มุ่งกระทำความดีเพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคม ตามปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการสืบไป”

ท้ายนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 5 วิทยาเขต ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ อีกทั้งถือเป็นเกียรติและมิ่งมงคลอันสูงยิ่งในโอกาสที่วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ