วันที่ 15 มกราคม 2563 มทร.อีสาน นำโดย ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผลิตกำลังคนตอบสนองภาคอุตสาหกรรม โดยมี คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานงานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยสถาบันการศึกษาต้องเป็นกำลังหลักในการผลิตบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง อีกด้วย

สำหรับสถาบันดังกล่าวเกิดขึ้นจากนโยบายที่รัฐบาลประกาศโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ทำให้บริษัท สุมิพลฯ ได้ก่อตั้งสำนักงานภาคตะวันออกแห่งใหม่ขึ้น ณ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในงานบริการให้แก่ลูกค้าที่อยู่ใกล้พื้นที่นี้ และภายในอาคารเดียวกันยังเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อน ใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล” (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec ) มีการนำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาติดตั้ง เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานในลักษณะ Re-Skill และ UP-Skill ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ด้วยการฝึกอบรมที่เน้นการสาธิตและภาคปฏิบัติในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ให้แก่ วิศวกร ช่างเทคนิค ในภาคอุตสาหกรรม ครูผู้ฝึกสอนของสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่วัยแรงงาน ด้วย Learning Factory ขนาดใหญ่ เน้นหนักงาน 3 ด้าน คือ กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Strategy) ระบบการวัดละเอียดด้านมิติ (Measuring Innovation) และงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Factory Automation & IoT) ทั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ไม่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site