วันที่  14  มกราคม  2563 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1  อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับมอบหมายดำเนินการจัดประชุมร่วมกันของคณะทำงานระดับศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษาที่เข้าสอบ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  195  คน โดยมี ดร.จิณณพัต  โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน เป็นประธาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ, สนามสอบ และคณะทำงานแต่ละชุด, ข้อปฎิบัติในการสอบ และทบทวนปัญหาอุปสรรค ของแต่ละสนามสอบ  เพื่อการจัดสอบที่มีความยุติธรรมและโปร่งใส 

เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ให้เป็นศูนย์สอบที่  18   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รับผิดชอบในเขตพื้นที่สนามสอบ 3  จังหวัด ประกอบด้วย  นครราชสีมา  บุรีรัมย์ และชัยภูมิ  (รวม 16 สนามสอบ)  สำหรับการดำเนินจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา  2562   ซึ่งจะมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2)  เข้าสอบในวันที่  25 – 26  มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น  19,506  คน แบ่งเป็นระดับ ปวช. 10,682  คน ระดับ ปวส. 8,824  คน โดยในจำนวนนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมสอบทั้งหมด 75 สถานศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site