วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งมีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้

ทีม1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1.นายอรรคชัย หมีมะเริง
2.นางสาววรางคณา ไชยณรงค์

ทีม2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1.นางสาวอัญมณี ละม่อมเมือง
2.นางสาวมิลตรา ใจสบาย

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
1.นางสาวศรัณย์พร รักษาพงษ์
2.นางสาวมนฑกาล พงษ์เกษม

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site