วันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และที่ปรึกษามทร.อีสาน ได้เข้าพบ ท่านภานุพันธ์ ชัยรัต ณ ศาลปกครองสูงสุด กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และเข้าพบ ดร.ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในฐานะที่ทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ท่านภานุพันธ์ ชัยรัต จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา (วทอ.) เมื่อปี 2515 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ดร.ประสงค์ พูนธเนศ จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา (วขอ.) เมื่อปี 2524 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง

พลกฤต จารัตน์ /ภาพ