วันที่ 3 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ จากสถาบันบริการวิชาการแห่งเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ แด่ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และได้เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ แด่ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา อีกด้วย โดยทั้งสองท่านได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสถาบันบริการวิชาการฯ ให้ทำงานได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดปี 2563

จิตสุภา ประหา /ข่าว
สถาบันบริการวิชาการฯ /ภาพ