วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้โครงการจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป ทั้งนี้เนื่องจาก มทร.อีสาน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวข้างดัน จึงมีการได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมีการบรรยายภารกิจและอำนาจหน้าที่ตำรวจสันติบาล และ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและพระฐานันดรศักดิ์ การบรรยายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์กับการสร้างชาติ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๑๐ และ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราชบรมขัตติยราชราชาภิเษก (ตอนที่ 1-3) การบรรยายเรื่อง พระมหากษัตริย์กับการพัฒนาชาติ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งนาศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแหล่งนาศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดนครราชสีมา และการบรรยายเรื่อง โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ / ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการในพระราชดำริ, แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี, ข้อควรรู้ กฎหมาย 112, Fake news และ การแชร์ข่าวสาร

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site