วันที่ 25 ธันวาคม 2562 มทร.อีสาน ต้อนรับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในการเข้ามาเปิดรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และ ป.ตรี สาขายานยนต์ เครื่องกล เครื่องมือกล เครื่องมือวัดคุม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) แมคคาทรอนิกส์ เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อม และผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และ เคมีอุตสาหกรรม เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ (Refinery Operator) ให้กับกลุ่มบริษัทไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้จัดกิจกรรม ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน โดยได้รับฟังกิจกรรมบริษัทฯ รวมถึงได้สมัครงานในสาขาต่าง ๆ ตามที่สายวิชาชีพของตนเองอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ