วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ซึ่งมีอธิการบดี มทร. ทั้ง 9 แห่ง พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องของการจัดตั้งสถาบันจิงชื่อ (กลุ่มบริษัทฮัวเทค) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดสอนหลักสูตรทั้ง Degree และ Non-Degree ในประเทศไทย ส่งอาจารย์ไทยไปวิจัยที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งนักศึกษาไทยไปฝึกอบรมระยะสั้น 3 เดือน ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเบื้องต้น กลุ่มบริษัทฮัวเทค ได้ทำความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี แล้ว และมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือสู่ มทร. อีก 8 แห่ง ทั่วประเทศไทย ต่อไป นอกจากนี้ มทร.กรุงเทพได้เสนอเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา ด้าน STEM ระหว่าง 9 มทร. และ สภาธุรกิจ ไทย-เวียดนาม (Thai-Vietnam Business Council Scholarship Program)  มทร.ธัญบุรี ได้เสนอเรื่องพิจารณายุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์กัญชา/กัญชง ตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ โครงการพัฒนากำลังแรงงานทักษะสูงตามมาตรฐาน Thai-Meister ของ มทร.ธัญบุรี สำหรับ มทร.ศรีวิชัย เสนอพิจารณาการเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 : Symposium of International Languages and Knowledge (SiLK:2020) และด้านของ มทร.พระนคร เสนอพิจารณา RMUT Invitation to visit New Zealand – April 2020

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ