วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รศ. ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์” โดย อาจารย์ธนภัทร โสวภาค อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขคสุรินทร์ การบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาเรียนรู้และเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม” โดย อาจารย์สุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มจัดทำแผนและแนวทางดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งสรุปผลและนำเสนอโครงการของแต่ละวิทยาเขต สำหรับในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีการบรรยาย หัวข้อ “การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการกระชับเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง มทร.อีสาน แต่ละวิทยาเขต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเครือข่ายนักศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ยุพาพรรณ คนกระโทก /ภาพ

More from my site