วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ และ ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน ต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท GIZ ในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมและเปิดการอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ครั้งที่ 8 ซึ่งสืบเนื่องมาจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างแประเทศของเยอรมัน ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ทางโครงการจึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแม่ข่าย ทั้งสิ้นจำนวน 7 แห่ง ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคอีสาน เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสารทำความเย็นธรรมชาติที่สามารถติดไฟได้อย่างปลอดภัยสากล ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จึงได้จัดพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมขึ้น อีกทั้งยังได้มีการอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ครั้งที่ 8 โดยคณะวิทยากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายและสาธิตให้แกผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ทางบริษัท GIZ ยังได้มอบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ พร้อมกับอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมให้แก่ทางคณะฯ เพื่อใช้จัดการฝึกอบรมในครั้งต่อ ๆไปอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ