วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ นางสาวสมพร อินบุญเชิด หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และมอบนโยบายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมี ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอิสติน แกรนด์บอลรูม โรงแรมอิสติน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการแนะแนวในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคลากรจาก สป. อว. จำนวนกว่า 250 คน ภายในการประชุมสัมมนายังมีการบรรยายถึงเรื่องระบบของการแนะแนวและการบริการปรึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ยุพาพรรณ คนกระโทก /ข่าว
สมพร อินบุญเชิด /ภาพ