วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบร่างประติมากรรม ศิลปะกับท้องถิ่น ครั้งที่ 1 เพื่อการเตรียมความพร้อม Thailand Biennale Korat 2020 ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และการทำ Workshop เกี่ยวกับการสรา้งสรรค์งานศิลปะ สำหรับวันที่ 16 ธันวาคม ผศ.ชยารัฐ จุลสุคนธ์ ได้พูดคุยถึงการเตรียมความพร้อม Thailand Biennale Korat 2020 จากนั้น ผศ.นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้บรรยายการค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนโพนสูง ซึ่งเป็นชุมชนที่ทางทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่ไปหารือร่วมกับชุมชนในการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเชิงท่องเที่ยว ภายใต้ครงการ ท่องเที่ยวโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้รูปแบบการจัดสวนกับงานศิลปะ โดย อาจารย์ชิดชนก สุขสมบูรณ์ การบรรยายการออกแบบประติมากรรม กับสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเกิด ศรีสุขา การบรรยายความหมาย การออกแบบ mascot โดย อาจารย์เทพฤทธิ์ ไชยจันทร์ การบรรยายการค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น รักซ้อน สำหรับกิจกรรมวันที่ 17 ธันวาคม มี Workshop ออกแบบ ค้นหา อัตลักษณ์ และร่างแบบสเก็ตช์ และวันที่ 18 ธันวาคม มี Workshop สร้างสรรค์ Model ประติมากรรมอัตลักษณ์ชุมชน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
วารุณี กิตติสุทธิ์ และ ไพฑูรย์ เคนท้าว/ภาพ

More from my site