วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีกครั้งกับการประชุมวางแผนแนวทางร่วมกันของการพัฒนาโครงข่ายถนนให้กับเมืองโคราชระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จากการตั้งต้นความต้องการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน บริเวณสามแยกไฟแดง ถนนราชสีมา-โชคชัย ตัดกับถนนสุรนารายณ์ โดยเริ่มต้นจากการขอพื้นที่ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ของการเดินทางให้กับชาวโคราช

การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมหารือแนวเส้นทางถนนและแนวทางการลงรายละเอียดของการออกแบบถนน ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้กล่าวหลักการเบื้องต้นว่าพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ คือ การสร้างคุณูปการให้กับสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองมหาวิทยาลัย ถ้าความร่วมมือครั้งนี้สามารถช่วงบรรเทาปัญหาการจราจรให้กับเมืองโคราช และสร้างความเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชาวเมืองได้ มทร.อีสาน มีความยินดีอย่างยิ่ง ในขณะที่มุมมองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาเมืองไว้ว่า พื้นที่ระหว่างสองมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาเป็นถนนแห่งศิลปกรรมสร้างสรรค์ของเมือง ที่สร้างความสง่างามและอัตลักษณ์ให้กับเมืองได้
ในขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฎได้ให้แนวคิดด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยจากการพัฒนาพื้นที่ถนนสาธารณะ ตลอดจนประเด็นด้านผลกระทบของถนนที่มีความใกล้ชิดกับอาคารที่มีอยู่แล้วมากเกินไป จะส่งผลกระทบด้านลบให้กับมหาวิทยาลัยทั้งสองฝั่ง
นอกจากนี้ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เสนอแนวคิดในการพิจารณาด้านลำดับศักดิ์ถนน กับแนวทางการออกแบบถนนเพื่อสร้างกิจกรรมของเมืองและกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ถนนที่สร้างใหม่ควรพิจารณาลำดับศักย์ถนนเป็นสายรองจากถนนสายหลักสุรนารายณ์ ซึ่งเป็นเพียงทางเลือกของการเดินทางที่จำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณและความเร็วรถจากการออกแบบรายละเอียดของถนน ตลอดจนองค์ประกอบของถนนควรเอื้อให้เกิดกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้พื้นที่สองมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่นันทนาการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของเมือง โดยอาศัยถนนดังกล่าวเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมของพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับคนโคราช ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณูปการให้กับเมืองโคราช อาทิ พื้นที่อาคารอนุรักษ์คุรุสัมมนาคารราชมงคลอีสาน พื้นที่วิ่งกลางแจ้งสนามกีฬาราชภัฎ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำลำตะคอง เป็นต้น
ทั้งนี้จากการประชุมได้สร้างแนวเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายถนน 4 ทางเลือก แนวคิดในการประชุมมีหลักการ ได้แก่ 1) สร้างผลกระทบกับสองมหาวิทยาลัยน้อยที่สุดจากการสร้างถนนสาธารณประโยชน์ 2) การเสียพื้นที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด แต่สร้างคุณูปการทั้งด้านการแก้ปัญหาการจราจร การนันทนาการ และโอกาสทางเศรษฐกิจมากที่สุด และ 3) เชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความสัมพันธ์ของลำดับศักย์ของถนนเป็นสำคัญ ตลอดจนผลกระทบต่อชุมชนดั้งเดิมจากการพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าว มติที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังภาพ ซึ่งจะสามารถบูรณาการแนวคิดที่กล่าวขึ้นมาทั้งหมดได้
สรุปสุดท้ายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์ทร สาตรา ได้ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นแล้วสามารถมีความเป็นไปได้ในเทคนิคการก่อสร้างว่าสามารถดำเนินการได้แน่นอน อย่างไรก็ตามต้องมีการออกแบบรายละเอียดของกิจกรรมและองค์ประกอบของถนนเพื่อสร้างความชัดเจนในการตอบโจทย์แนวคิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองโคราช ชุมชนโดยรอบ และบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ