วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน เพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทราบ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ นอกจากนั้นยังมีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานเกษตรอำเภอคง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา บริษัทเบสท์ฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอคง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site