วันที่ 5 ธันวาคม 2562 มทร.อีสาน จัดพิธีปิดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรยายสรุปภาพรวมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 และจากนั้น ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ส่งมอบธงต่อให้แก่ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ เป็นผู้รับมอบธงจาก มทร.อีสาน ส่งต่อให้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ได้มีการแสดงจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นการส่งท้ายอีกด้วย ซึ่ง มทร.อีสาน จัดการแสดงในชื่อชุด ฟ้อนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแสดงในชื่อ คีตาขับขานตำนานเมืองนคร

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site