วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จัดโครงการ “เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ” กิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ และมี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งกอจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ ความคิดให้กับนักศึกษาและบุคคลากรในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้เห็นความสำคัญในการสืบสานประเพณีการลงแขกดำนา-เกี่ยวข้าว ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านได้มีการลงพื้นที่เพื่อลงแขกดำนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกิจกรรมเกี่ยวข้าวในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และการประกวดหุ่นไล่กาและธิดากลับใจ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้ ความน่ารักอบอุ่นสนุกสนาน มีอาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site