วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวรายงานและต้อนรับอธิการบดี มทร. ทั้ง 9 แห่ง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.เครือข่ายนักวิชาการ คณะผู้บริหารทุกระดับ ของหน่วยงานสนองพระราชดำริ ทุกภาคส่วน รวมไปถึงโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมกว่า 261 หน่วยงาน ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.62 ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site