มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในนามเจ้าภาพ พร้อมสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพร่วม นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) (10 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2019) ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานวิชาการ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย/งานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกำหนดการจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งนอกเหนือจากการการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) จากผู้ทรงคุณวุฒิ Prof. Dr. Yusaku Fujii จาก Gunma University ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Dr. M. Ilhan Cagirgan จาก Akdeniz University ประเทศตุรกี ด้วย

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร /ข่าว – ภาพ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

More from my site