คณาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน เข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019 (TGDA) จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในการออกแบบราวตากผ้าสำหรับเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี ผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) สำหรับกลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ประกอบด้วย อาจารย์สิทธิศักดิ์ รัตนประภาวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ชัย ไชยพันธ์, อาจารย์สุรพล ธนะสูตร, นายจิรมิตร เงินโพธิ์กลาง

จิตสุภา ประหา /ข่าว – ภาพ

More from my site