วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์จากสถาบันระบบรางแ่ห่ง มทร.อีสาน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พิบูลสงคราม จำนวน 7 ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมระบบรางของ มทร.อีสาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และรวบรวมองค์ความรู้ในการไปพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีการหารือในส่วนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันอาจพัฒนาไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคต ซึ่งนอกจากนี้ มทร.อีสาน ได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมศูนย์ฝึกระบบราง ณ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว และ ปริญญา กิตติสุทธิ์ /ภาพ

More from my site