วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน และได้เข้าชมห้องระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้าความเร็วสูง และห้องฝึกควบคุมการเดินรถไฟความเร็วสูง
โดยทั้ง 2 ห้องใช้ในการศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนแล้วในปีการศึกษา 2562 นี้ มี 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และ สาขาช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พร้อมทั้ง อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ต้อนรับและยังได้รับคำแนะนำ ตลอดจนความชื่นชมจาก รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนด้านระบบรางของ มทร.อีสาน พร้อมทั้งหารือ ในการทำข้อตกลงร่วมในดานวิชาการของทั้งสองหน่วยงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านระบบรางและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว – ภาพ