วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ Smart Tombon โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล ทั้ง 5 ด้าน คือ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานนำร่อง 7 พื้นที่ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ 1 อบต.ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 2) อบต.ส้าน 3) อบต.ไชยสถาน จ.น่าน 4) อบต.เขาดินพัฒนา 5) อบต.ห้วยบง จ.สระบุรี 6) เทศบาลตำบลคำพอุง จ.ร้อยเอ็ด และ 7) เทศบาลตำบลชุมโค จ.ชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ตันแบบที่มีองค์ประกอบสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1) ชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้นำชุมชนมีวิสัยทัศน์ 2) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนและร่วมผลักดันการทำงาน ซึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดได้เลือกเทศบาลตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของ Smart Tombon Model ด้วยความที่ชุมชนมีผู้นำที่เข้มแข็ง เทศบาลฯเห็นความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และยังมีสถาบันการศึกษาอยู่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือถึง 3 แห่ง

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า
มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและมีวิทยาเขตกระจายทั่วภาคอีสาน พร้อมทั้งมีพันธกิจด้านหนึ่งที่มุ่งเน้นเรื่องการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สำหรับโครงการ Smart Tombon เป็นอีกมิติการพัฒนาชุมชนที่เริ่มจากระดับตำบลและครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมทั้ง 5 ด้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนา ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยื
และนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่ชุมชน รวมถึงสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรร่วมดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตำบลคำพอุงให้ดียิ่งขึ้น

จิตสุภา ประหา /ข่าว
กุสุมาลย์ ประหา /ภาพ

More from my site