วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์โปรแกรมช่างเทคนิคระบบราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้รับเกียรติเป็นกรรมการ ในการวิพากษ์หลักสูตร ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ตามกรอบความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กัมปนาท ถ่ายสงเนิน /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site