วันที่ 15 พ.ย. 2562 บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนรถรับส่ง นศ.จำนวน 1,000 คน เฝ้าฯ รับเสด็จ ได้นำรถรับส่งผู้โดยสารในสนามบิน สำรวจเส้นทางและซักซ้อมการเดินรถจาก มทร.อีสาน สุรนารายณ์ ไปยังศูนย์หนองระเวียง โดยกองพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาจิตอาสา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์เอกลักษณ์ พุฒิธนสมบัติ ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่หนองระเวียง ตามโครงการ “ตะโกราย อาสาพัฒนาหนองระเวียง”และร่วมทดสอบการเดินทางทั้งไปและกลับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 29 พ.ย. 2562 ต่อไป

ยุพาพรรณ คนกระโทก /ข่าว
อภิรฎี ไชยบุตร /ภาพ

More from my site