วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า จากการที่ นักวิจัย มทร.อีสาน ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน เพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) การดำเนินโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน ฯ เป็นการดำเนินงานบูรณาการร่วมศาสตร์ ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งผลต่อการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างศักยภาพและความยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์โดยการจัดการห่วงโซ่คุณค่า กรณีศึกษา: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ดำเนินการโดย อ.กัลยา นารีจันทร์ และคณะ 2) โครงการ “การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มรายได้การแปรรูปข้าวอินทรีย์” ดำเนินการโดย ผศ.ดร.เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ์ และคณะ 3) โครงการ “การสร้างช่องทางและการจัดการการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าวอินทรีย์” ดำเนินการโดย ดร.ณพรรณ สินธุศิริ และคณะ และ 4) โครงการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมสำหรับห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูป” ดำเนินการโดย ดร.พรทิพย์ รอดพ้น และคณะ
ในครั้งนี้ นักวิจัย มทร.อีสาน ได้ทำงานร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง หมู่บ้านตลุกม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา โดยมีนางฐิติรัตน์ วิลแลน ประธานกลุ่ม เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งดำเนินธุรกิจในรูปของกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกเกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวหอมมะลินครคงและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยให้สมาชิกสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่เป็นกลาง และลดขั้นตอนจากการผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เน้นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ปลอดสารพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ 100% นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ยังเป็นผู้รับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์จากสมาชิกและเครือข่าย เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นข้าวสารอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ จำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเพื่อทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านตลุกม่วง ในพื้นที่ 990 ไร่ ได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ต่อไป
ผลจากการดำเนินงานวิจัยส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ภายใต้ ตรา “คงคุณ” 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) โจ๊กข้าวหอมมะลิ Low GI ซึ่งมี 2 รสชาติ คือ รสธรรมชาติ และรสไก่ 2) จมูกข้าวอัดเม็ด โดยมีการจัดจำหน่ายแล้วที่ ตลาดจริงใจ และ Tops Supermarket ของห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ทั้งนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง มีความต้องการที่จะจับคู่ธุรกิจ เพื่อการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง เบอร์โทรศัพท์ 0956289693 และ https://www.facebook.com/kongkhun.nakornkong
ซึ่ง มทร.อีสาน มีความคาดหวังที่จะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง สามารถดูแลตัวเอง สร้างรายได้ต่อไปอย่างยั่งยืน แม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วครับ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site