วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดย รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี ในการมาทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบรางร่วมกัน โดยความร่วมมือระหว่าง มทร.อีสาน และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนด้านระบบขนส่งทางราง โดยจะมีการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกันอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้นำด้านระบบขนส่งทางรางและด้านอากาศยานของประเทศ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ด้าน ซึ่งมีการจัดทำหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งหลักสูตรระดับ ปวส. และระดับ ป.ตรี พร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน เพื่อพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาดังกล่าว และด้านของ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศ และเป็นพื้นที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล เหตุนี้การทำความร่วมมือจึงเป็นโอกาสอันดีที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จะได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนทางภาคใต้ ในการเรียนการสอนระดับ ปวส. ทางด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางรางให้พร้อมรองรับการเติบโตของประเทศต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว และ พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site