วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทน อธิการบดี มทร อีสาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ และ ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ลงนามความมือระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ โดยมี ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงศ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.เสกสรรค์ นิสัยกล้า รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมเป็นพยานในการลงนามความร่วมมือ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ทางวิชาการ งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของอาชีวศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี นอกจากนี้เพื่อเป็นการและเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน /ภาพ

More from my site